Syndyk Masy Upadłości

Emilii Rudzkiej w upadłości sprzeda z wolnej ręki

lokal mieszkalny

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 45,39 m2 położonego w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 8/24. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW SZ1S/00091974/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza 141.100,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie prawidłowych pod względem formalnym  ofert, jednej w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugiej na ręce Sędziego - Komisarza Agnieszki Opłotnej-Woźniak, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości - XII GUp 137/18”, w terminie do 14 czerwca 2020 r. Płatność ceny musi nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń. 

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się. Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka lub drogą mailową syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

14 maja 2020

Data zamieszczenia ogłoszenia:

Lokal mieszkalny - Szczecin, ul. Ofiar Oświęcimia 8/24

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018