Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Zakłady Urządzeń Okrętowych Bomet Sp. z o.o. w Barlinku

Data zamieszczenia ogłoszenia:

13 października 2019

Syndyk Masy Upadłości Zakładów Urządzeń Okrętowych

BOMET Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej

 

sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego, w skład którego wchodzą

 prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej pow. 10,26 ha położonego w Barlinku przy ul. Okrętowej 2, dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1M/00020889/9 wraz budynkami  i lokalami o łącznej powierzchni użytkowej 23745 m2 stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności oraz urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe.

Ze sprzedaży przedsiębiorstwa upadłej spółki wyłączone są składniki szczegółowo wymienione w regulaminie sprzedaży.

 Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 9.000.000,00 złotych

 (dziewięć milionów złotych, 0/100)

 

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru nabywcy jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości Z.U.O. BOMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Barlinku, ul. Okrętowa 2, nr 43 1240 3813 1111 0010 7561 3281.

- złożenie prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z Regulaminem Sprzedaży w terminie do 22 października 2019 r. w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugi na ręce Sędziego - Komisarza Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż przedsiębiorstwa - XII GUp 101/15”. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach.

Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedsiębiorstwa. Płatność ceny nabycia musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Sprzedaż nastąpi w drodze aukcji dwuetapowej, tj. pierwszy etap obejmuje złożenie pisemnych zgłoszeń uczestnictwa na ręce syndyka i Sędziego-Komisarza, drugi etap obejmuje licytację ustną. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w Regulaminie Sprzedaży, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert nabycia przedsiębiorstwa upadłego.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym wyznaczonym przez Sędziego-Komisarza po upływie terminu do składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży, można uzyskać w biurze syndyka lub drogą mailową syndyk@maciejkasprzyk.com.pl.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY