Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Aktualności

Aktualności

20 marca 2020

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 56/2020 (5946) z dnia 20/03/2020 poz. 15788

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku ogłoszono upadłość dłużnika: "ENERGOPOL-SZCZECIN" Spółki Akcyjnej w Szczecinie, ul. św. Floriana nr 9/13, 70-646 Szczecin, KRS 0000160887, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 21/20.

 

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286.

 

Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.

 

Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

 

Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Odmówiono otwarcia postępowania układowego. Odmówiono otwarcia postępowania sanacyjnego.

Publikacja ogłoszenia o upadłości w MSiG.