Strona główna | Aktualności | Przetargi | Postępowania | Kontakt 

 

Maciej Kasprzyk ©  2018

ul. Monte Cassino 24 (III piętro)

70-467 Szczecin

 

             tel.  510 091 410; 507 087 992

 

             syndyk@maciejkasprzyk.com.pl

 

 

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

O nas

Ariadne Sp. z o.o. w Szczecinie

Data zamieszczenia ogłoszenia:

03 stycznia 2021

Syndyk Masy Upadłości 

ARIADNE Sp. z o.o.  w upadłości 

sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego. 

 

W skład oferowanego przedsiębiorstwa wchodzą wszelkie aktywa szczegółowo wymienione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 1 lipca 2017 r.,  w tym m.in.:

 

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 120/1 o powierzchni 2418 m2 zabudowanej budynkiem garażowym stanowiącym od gruntu odrębną własność położonej w Jeleniej Górze przy ul. Pijarskiej 21 (KW JG1J/0051346/7);

- prawa własności działek gruntu nr 118/13 o powierzchni 352 m2, nr 118/14 o powierzchni 89 m2, nr 118/15 o powierzchni 659m2, nr 123/3 o powierzchni 2.046 m2, nr 124 o powierzchni 325 m2, 422/2 o powierzchni 1.144 m2, nr 125/3 o powierzchni 134 m2 (łączna powierzchnia 4.749 m2) położonych w Jeleniej Górze przy ul. Pijarskiej i Jeleniej (KW JG1J/0079880/4 oraz KW JG1J/00047727/1);

- ruchomości w postaci materiałów budowlanych, instalacyjnych i wyposażenia.

Ze sprzedaży wyłączone są środki pieniężne, należności oraz dokumentacja księgowa.

 

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 7.066.150,00 złotych

 (siedem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 0/100)

 

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru nabywcy jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości ARIADNE Sp. z o.o. w upadłości, ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin, nr 20 1240 3813 1111 0010 7561 0785.

- złożenie prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z Regulaminem Sprzedaży w terminie do 12 lutego 2021 r. w dwóch egzemplarzach, jeden w biurze syndyka na adres ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, drugi na ręce Sędziego - Komisarza Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż przedsiębiorstwa - XII GUp 36/17”. We wskazanym terminie oferta musi znajdować się w obu miejscach.

W przypadku niezachowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedsiębiorstwa. Płatność ceny nabycia musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w Regulaminie Sprzedaży, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert nabycia przedsiębiorstwa upadłego.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym wyznaczonym przez Sędziego-Komisarza po upływie terminu do składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży, można uzyskać w biurze syndyka lub drogą mailową syndyk@maciejkasprzyk.com.pl. 

 

Regulamin Sprzedaży